Vejledning i brug af rapportværktøjet.

Ved hjælp af dette rapportværktøj er det muligt at opbygge rapporter eller se standardrapporter, som baserer sig på kommuners indberetning af miljøtilsynsdata for virksomheder og landbrug, som er foretaget siden 2007.

I tilsynsindberetningen for industri og landbrug er der fokuseret på områderne Ressourcer, Godkendelser, Tilsyn og Reaktioner. Desuden er der for landbrug fokuseret yderligere på områder indenfor Reaktioner, Håndhævelser samt Uanmeldte tilsyn.

I værktøjet bruges betegnelsen Kilde om disse fokusområder.

Tabellen herunder forklarer de enkelte kilder.

Kilde Beskrivelser
Ressourcer Indeholder oplysninger om kommunernes miljøindsats opgjort i årsværk (ÅV) for egen forvaltnings vedkommende og i afholdte udgifter til eventuelle fremmede tjenesteydelser (FT) i kr. (eksl. Moms). Herudover findes yderligere tjenesteydelser omregnet, som er en omregning af fremmede tjenesteydelser til årsværk, samt ÅV plus FT, som er en summering af årsværk og fremmede tjenesteydelser i årsværk. Kommunens egenkontrol eller drift (f.eks. af rensningsanlæg eller modtagestation) medtages ikke.
Godkendelser Indeholder oplysninger om antallet af årsværk, fremmede tjenesteydelser og afholdte udgifter til sagsbehandling i forbindelse med behandling af ansøgninger og udarbejdelse af godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller tilladelser og godkendelser efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af landbrug, § 10,11, 12 og 16. Oplysningerne er bl.a. fordelt på antal godkendelser for kalenderåret, antal godkendte virksomheder/landbrug i alt (som angiver det samlede antal eksisterende listevirksomheder, som har hel eller delvis godkendelse ved årsskiftet) og opkrævet brugerbetaling for hele kalenderåret (dvs. det som kommunen har opkrævet samt forventer at opkræve).
Tilsyn Indeholder oplysninger om antallet af årsværk, fremmede tjenesteydelser og afholdte udgifter til sagsbehandling i forbindelse med tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning fordelt på virksomhedstype, antal virksomheder, antal tilsynsbesøg og antal besøgte virksomheder samt opkrævet brugerbetaling.
Reaktioner Indeholder oplysninger om antallet af myndighedsreaktioner i forbindelse med tilsynsbesøg eller afgørelser fordelt på de forskellige virksomhedstyper og type af myndighedsreaktioner.
Reaktioner (kun landbrug) Indeholder oplysninger om antallet af ejendomme, hvor der har været reaktion på listet miljøforhold i kalenderåret. Af henstilling/indskærpelse/politianmeldelse/påbud og forbud fremgår, hvilke emner reaktionerne vedrører.
Håndhævelse (kun landbrug) Indeholder oplysninger om antallet af håndhævelser i de tilfælde, hvor den manglende overdækning ikke kunne accepteres fordelt på henstillinger, indskærpelser, politianmeldelse samt krav om fast overdækning.
Uanmeldte tilsyn (kun landbrug) Indeholder oplysninger om omfanget og resultatet af det tilsynsarbejde, som er foretaget ved uanmeldte kontrolbesøg med opbevaring af flydende husdyrgødning uden fastoverdækning.

Udover ovennævnte kilder findes endnu en kilde i rapportværktøjet: "Miljøtilsyn". Denne kilde er en samling af alle de andre kilder. Ved hjælp af denne kilde er det muligt at lave rapporter som sammenligner relevante data på tværs af de øvrige kilder.

Inden for hver af kilderne findes en række foruddefinerede rapporter.

Skærmbilledet

Skærmbilledet består af 3 områder.

 • Kilde- og rapportvalg
 • Feltlister
 • Rapport

Rapporter vises som en Pivottabel, hvor data kan analyseres på baggrund af en eller flere parametre (dimensioner).

 

Kilde og rapportvalg

Under Kilde- og rapportvalg vælges den kilde, som skal bruges som datagrundlag for rapporten. 

Når en kilde vælges i Kilderullegardinet, indlæses standardrapporter for den valgte kilde i rapportrullegardinet. Den første rapport i rullegardinet indeholder altid en tom rapport uanset kildevalg, og det vil altid være den rapport, der vises efter en ændring af kilden.

Feltlister

Listen af felter, som kan bruges til at opbygge en rapport med, er delt op i grupper.

 • Den første feltlistegruppe, indeholder altid de felter, som kan trækkes til enten række-, kolonne- eller filterområdet i rapporten. Hver af felterne i denne gruppe, indeholder parametrene, som data kan analyseres i forhold til. For eksempel indeholder feltet "Område", to parametre: "Industri" og "Landbrug".
 • Derefter følger 1 til 7 datagrupper, som indeholder de datafiltre, der kan trækkes til dataområdet i rapporten.
 • Hvis der i kilderullegardinet er valgt en kilde, vil denne gruppe blive vist og vil indeholde de datafelter, som  kan benyttes fra denne datakilde.
 • Hvis  kilden "Miljøtilsyn" er valgt i kilderullegardinet vil alle 7 datagrupper være vist, svarende til de syv fokusområder.
 • Til venstre i gruppeoverskrifterne angiver en lille pil, om gruppen er udvidet (pil op, dvs. alle valgmuligheder er vist) eller lukket (pil ned , kun overskriften for gruppen er vist). En lukket gruppe kan åbnes ved at klikke på pil ned, hvorefter gruppen udvides. Dette lukker samtidig den gruppe, som før var udvidet, så kun én gruppe er udvidet af gangen.

 

 

Rapport

Nedenstående rapport viser en tom rapport. Rapporten opbygges ved at trække felter fra feltliserne og slippe dem i et af de fire områder.

 • Placér filterfelter her. I dette område kan felter fra gruppen Række-, kolonne- og filterfelter placeres. Selve filterfunktionen på feltet, opnås først ved at vælge/fravælge blandt feltets parametre (se Filtrering på Kolonne- række- og filterfelter).
 • Placér kolonnefelter her. I dette område kan ét eller flere af felterne fra gruppen Række-, kolonne- og filterfelter placeres. Et felts parametre vises i kolonner efter hinanden i tabellen. Hvis der placeres flere felter i dette område, vil første felts parametre blive vist i kolonner og i hver af disse kolonner vil andet felts parametre blive vist i underopdelte kolonner etc.
 • Placér rækkefelter her. I dette område kan ét eller flere af felterne fra gruppen Række-, kolonne- og filterfelter placeres. Et felts parametre vises i rækker under hinanden i tabellen. Hvis der placeres flere felter i dette område, vil første felts parametre blive vist i første niveau af rækker og for hver række vil andet felts parametre blive vist i underopdelte rækker etc.
 • Placér datafelter her. I dette område kan ét eller flere af felterne fra datagrupper der starter med Datafelter -, placeres. 
 • Når der trækkes mere end ét datafelt over i rapporten, vil overskriften i datafeltområdet blive erstattet af teksten Datafelter.
  Placeres musens pil over feltet, vil datafelterne som området indeholder, blive vist i et selvstændigt vindue. De enkelte datafelter kan også ses i selve rapporten.

 

Opbygning af en rapport

Felterne på listen kan frit trækkes over i rapporten til venstre, hvor du kan opbygge en rapport, som netop indeholder de oplysninger, du ønsker.

Når et felt ved hjælp af musen trækkes fra en feltliste over i rapporten, vil 2 hvide pile over og under boksen angive, at feltet er inden for et område, hvor det kan placeres. Når feltet slippes, vil det blive placeret på det sted, det blev sluppet. Når feltet er trukket over i rapporten, forsvinder det på feltlistegruppen som det kom fra. Hvis du senere ønsker at ændre et felts placering, klikker du bare på feltet og trækker det hen på den nye placering. Pilene vil igen vise dig, hvor feltet bliver placeret.

Hvis du vil fjerne feltet fra rapporten, trækker du det over i feltlisten på et tilfældigt sted og slipper det, hvorefter det slettes i rapporten og igen indsættes i den gruppe, feltet hører til.

 

Filtrering på Kolonne- række- og filterfelter

Når række-, kolonne- og filterfelter trækkes over i rapporten, vil de blive vist med et pil ned ikon til venstre for feltets overskrift. Hvis der klikkes på ikonet, vises de kriterier, som det er muligt at vælge for det pågældende felt. Ved at til- og fravælge kriterier, filtreres data, så kun data, som opfylder de valgte kriterier, kommer med i rapporten. Hvis feltet befinder sig i filterområdet, vil feltet kun påvirke dataindholdet. Befinder feltet sig derimod i enten kolonne- eller rækkeområdet, vil det påvirke antallet af kolonne/rækker, der vil blive vist i rapporten for det pågældende felt.

.Hvis der er filtreret på et felts parametre, vili pilens farve skifte til orange.

Sortering af række- og kolonnefelters parametre

Når række-, kolonne- og filterfelter trækkes over i rapportens kolonne- eller rækkeområde, vil der vises et trekant ikon til venstre for feltets overskrift. Som det ses på følgende skærmbillede, er årstalskolonnerne sorteret i stigende årstal hen igennem tabellen. Når kolonner er sorteret på denne måde, vises trekant ikonet med spidsen opad. 

Hvis du klikker på trekant ikonet, vil sorteringsrækkefølgen ændres, så årstallene vil falde i værdi hen igennem tabellen. Samtidig ændres trekant ikonet, så trekanten peger nedad. Klikkes nu igen på trekant ikonet, ændres sorteringsrækkefølgen igen tilbage til stigende årstal hen igennem tabellen.

 

+/- til venstre for kolonne- og rækkeoverskrifter

Hvis der i kolonne- eller rækkeområdet er placeret mere end et felt, vil der ud over overskrifterne være vist enten et + tegn eller et - tegn. Ved at klikke på disse tegn, kan feltet henholdsvis åbnes eller lukkes, så alle feltets parametre enten vises eller skjules.

 

Feltet Data

Når der trækkes mere end et datafelt over i rapporten, fremkommer et ekstra felt "Data" i kolonneområdet. Følgende rapport indeholder de to datafelter "Årsværk" og "Tjenesteydelser" vist som kolonneoverskrifter og som det ses vises "Data" feltet i dette tilfælde i kolonneområdet. "Data" feltet kan benyttes til at ændre placeringen af hvor datafelternes overskrifter skal vises.  

Trækkes "Data" feltet ned i rækkeområdet, vil datafelterne "Årsværk" og "Tjenesteydelser" blive vist som rækkeoverskrifter i kolonnen, som det er vist i følgende rapport.

Bemærk at i de to ovenstående rapporter er "Data" feltet placeret til sidst efter "År" feltet. Men "Data" feltet kan også godt placeres før "År" Feltet, som det er vist i følgende rapport.

 

 

Gem af rapporten på harddisk.

Rapporten kan gemmes ved at klikke på diskette ikonet lige over rapporten. Inden rapporten gemmes, vælges hvilket format, filen ønskes gemt i.

 

Pile i skillelinjer (formatering af tabel/skema)

I den vandrette og i den lodrette skillelinje findes nogle små pile. Ved at klikke på pilen i den lodrette skillelinje, kan området til venstre - med feltlisten - lukkes henholdsvis åbnes. Området med feltlisten kan også gøres større eller mindre og dette gøres ved at placere musens markør over skillelinjen, til en vandret dobbelt pil fremkommer, og herefter klikke og holde venstre museknap nede, samtidig med at skillelinien flyttes til højre eller venstre med musen.